Se artikler og præsentationer neden for

 

Ulykker

Pjece om stresshåndtering

Til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2013: ”Det sunde fællesskab – travl eller stresset? Dit, mit og vores ansvar” har MIA udviklet en pjece om stresshåndtering.
 

Pjecen sætter bl.a. fokus på, hvordan vi spotter stress, hvilke faktorer der er af betydning for stress og trivsel, ens egen/lederens/kollegers rolle, opgave og ansvar. Hvordan vi bliver rustet i forhold til stress og forandring, og hvad vi gør, når ”skaden er sket”, og hvordan man kommer tilbage på jobbet igen. Pjecen kan downloades her
 

Projekt Helsikker?

MIA-projektet Helsikker+ sætter fokus på at forøge bevidstheden om vedligehold og sikkerhed ved el-arbejde og dermed bidrage til at nedbringe/minimere antallet af el-ulykker og følger efter el-ulykker. Læs mere her

Ny mærkning og fareklassificering af kemikalier

EU har vedtaget et nyt system for mærkning og klassificering af kemikalier, der kaldes CLaP. Det betyder, at alle de faremærkede kemikalier, der findes på mejerierne, over en årrække vil blive mærket og klassificeret efter de nye regler.

Se folderen her

Oversigt over nuværende og nye faresymboler - 2010.

Se oversigten her

Projekt "Arbejdsmiljø - vigtigt, besværligt eller ligegyldigt".

Et forløb om holdninger og adfærd på et mejeri hvis formål var at skabe viden og opmærksomhed omkring arbejdsmiljø - 2009.

Præsentation af Rødkærsbro-undersøgelsens resultater

En holdningsundersøgelse blandt alle ansatte til arbejdsmiljø som emne - 2009. Se her

Præsentation af Christiansfeld-undersøgelsens resultater

Tilsvarende holdningsundersøgelse som på Rødkærsbro blev gennemført på Christiansfeld Mejericenter for at se om resultaterne på et større mejeri var "identiske" med Rødkærsbro - 2009. Se her

Se Power Point præsentation her

Se artikel i Arbejdsmiljøbladet om Rødkærsbro her

Se temabrev - Sikkerhedskultur Rødkærsbro her

Projekt "SikkerNok"

Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg igangsatte i 2005 et projekt til reduktion af arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser i industrien. Projektet, som løb fra apirl 2005 til juni 2006, fik navnet "SikkerNok".

"SikkerNok" var et brancherettet projekt, der gennem ledelsesfokus, målsætningsarbejde og strukturerede indsatser på en række deltagende virksomeheder beskæftigede sig med:

  • Ledelsesengagement og synlig ledelse
  • Kommunikation om forebyggelse af ulykker
  • Holdninger og adfærd blandt medarbejderne i forhold til risikofyldt arbeajdsmetode mv.
  • Systematisk planarbejde frem mod reduktionsmål for ulykkestallene på virksomhederne
  • Virkemidler til at øge engagement i forebyggelsen på den enkelte virksomhed
  • Vidensdeling blandt branchens ledere, miljøaktører og medarbejdere.

I forbindelse med projektet blev der som virkemiddel lavet en række tegneseriestriber med Mejer & Rie.

Der blev i alt lavet 17 striber med Mejer & Rie, som kan bruges generelt i det forebyggende ulykkesarbejde, og som kan hentes her.

Læs mere om projektet her

 

Ergonomi

Til Mejeriindustriens arbejdsmiljøkonference – 2014 under overskriften ” Din adfærd – vores fremtid” har MIA udviklet en pjece om de tunge løftsituationer, der er typiske inden for mejeribranchen.

Pjecen sætter fokus på alle afdelinger på det enkelte driftssted, der har tunge løft som en særlig udfordring. Dvs. lige fra indvejning, mejeri, pakkeri/terminal/lager, distribution, vedligehold/værksted til administration og viser de forværrende faktorer ledsaget af en kortfattet tekst med ergonomiske råd. Pjecen kan downloades her

Projekt "Pas på din krop" (ergonomiske bevægelser)

Med baggrund i at ca. 60 % af de anmeldte erhvervssygdomme i mejeriindustrien er i forhold til muskel og skeletsygdomme – det vil sige sygdomme opstået i forbindelse med de ergonomiske belastninger - nedsatte MIA en arbejdsgruppe bestående af virksomhedsrepræsentanter og MIA´s sekretariat, der fik til opgave at sætte fokus på hvilke jobfunktioner, der udsættes for ergonomiske belastninger og hvilke krav, der skulle stilles til de værktøjer/metoder, der skulle kvalificere kravene til den arbejdsmiljørådgiver, der skulle have opgaven.

Læs mere her.

Projekt "Arbejdsmiljønetværk for mindre mejerier"

Igangsat da "Strategisk arbejdsmiljøarbejde i mejeriindustrien" viste et behov for erfaringsudveksling mellem de mindre mejerier omkring arbejdsmiljø. En erfaringsudveksling, hvor der er fokus på værktøjer og metoder i opgaven med at systematisere arbejdsmiljøarbejdet samt på at finde løsninger på de væsentlige arbejdsmiljøproblemer for disse virksomheder. Igangsat 2009. Se her

Tunge løft

Tunge løft kortlægningsskema 2004. Se her

Tunge løft hjælpetekst 2004. Se her

Tunge løft hjælpeskemaer 2004. Se her

Se i øvrigt Alectia's hjemmeside her

Støj

Projekt "Fremtidens arbejde med reduktion af støj og akustisk regulering inden for mejeriindustrien"

Formål: At sætte fokus på støj og akustik og reduktion af støjbelastninger. Rapport og folder udarbejdet af MB 2002. Se her

 

Psykisk arbejdsmiljø

Til Mejeriindustriens arbejdsmiljøkonference – 2014 under overskriften ” Din adfærd – vores fremtid” har MIA udviklet en pjece om mobning.
 

Pjecen sætter bl.a. fokus på, hvordan din adfærd og handling påvirker kollegerne og trivslen, og hvordan virksomhederne kan opdage, forebygge og effektivt stoppe mobning gennem bevidste handlemønstre og ved at tage dialogen herom. Pjecen kan downloades her

Projekt "Stress og arbejdsglæde - ta' udfordringen op".

Et værktøj til lokal dialog og åbenhed om stress og arbejdsglæde.

Se links fra dvd herom. Se under værktøjer/dvd eller klik her

Psykisk arbejdsmiljø og sygefravær i mejeriindustrien i Danmark

Formål: At gøre mejerierne i stand til selv at analysere, identificere samt intervenere det psykiske arbejdsmiljø for derved at opnå et lavere sygefravær, fastholdelse og tiltrækning af arbejdskraft, større trivsel swamt arbejdsglæde - 2004.

Se pjecen her

Sundhed og sygefravær

Helbredskontrol til medarbejdere på natarbejde i mejeriindustrien

Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg har udgivet en pjece og et spørgeskema i forbindelse med, at helbredskontrol er et tilbud til såvel medarbejder, der begynder at arbejde om natten, som medarbejdere der regelmæssigt udfører mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid mellem kl. 22.00 og kl. 05.00 eller som arbejder mindst 300 timer i dette tidsrum inden for en periode på 12 måneder. Læs mere her

 

Kortlægning af risiko for kræft (1970-2003) blandt ansatte inden for BAR Jord til Bord - landbrug, gartneri, skovbrug, anlægsgartneri, slagterier, mejerier og lignende i Danmark

Rapporten beskriver en kortlægning af risikoen for hver af 52 kræftsygdomme, 1970-2003, blandt personer der har været ansat indenfor BAR Jord til Bord (landbrug, gartneri, skovbrug, anlægsgartneri, slagterier, mejerier og lignende) i Danmark i perioden siden 1964. Rapporten indgår i en serie af tilsvarende rapporter for i alt ni branchearbejdsmiljøråd (BAR).

Formålet er især at give et overblik over kræftmønstret blandt ansatte indenfor området i Danmark, herunder om udviklingstendenser og uudforskede problemstillinger. Resultaterne er således tænkt som en del af et redskab til at prioritere indsatsen mod arbejdsbetinget kræft.

Download rapporten her

Arbejdsbetingede hudlidelser og vådt arbejde.

Se pjece fra Arbejdsmiljøinstituttet vedr. creme. Se her

 

Generelt

Den Sikre Side

Den Sikre Side er en guide, der hjælper med at vurdere, hvordan man bedst vælger mellem 5 forskellige værktøjer til arbejdsmiljøledelse og ulykkesforebyggelse. Værktøjerne er udviklet på vegne af de fem branchearbejdsmiljøråd, bestående af BAR-Handel, BAR Jord til Bord, Grafisk BAR, BAR Kontor Privat samt Industriens Branchearbejdsmiljøråd.

Gå til Den Sikre Side her

Gravidmedjob

Mange gravide, læger, jordemødre og arbejdsgivere er usikre på, om den gravide kan blive i sit job, og hvad der kan gøres for at arbejdsmiljøet ikke bliver farligt for den gravide.

På Gravidmedjob er der målrettede indgange. Se her

Projekt "Strategisk arbejdsmiljøarbejde i mejeriindustrien"

Formålet var at have fokus på det systematiske arbejdsmiljøarbejde og på måden, som arbejdet var organiseret hhv. på strategisk og operationelt niveau. Se her

Projekt "Arbejdsmiljøet på laboratorier i mejeriindustrien"

Formål: At give et hurtigt overblik i resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse samt at give anbefalinger til den fremtidige indsats på arbejdsmiljøområdet i laboratorier - 2002.

Se resume af projektrapporten her

Se projektrapporten her

Kortlægning af risiko for kræft (1970-2003) blandt ansatte inden for BAR Jord til Bord - landbrug, gartneri, skovbrug, anlægsgartneri, slagterier, mejerier og lignende i Danmark

Rapporten beskriver en kortlægning af risikoen for hver af 52 kræftsygdomme, 1970-2003, blandt personer der har været ansat indenfor BAR Jord til Bord (landbrug, gartneri, skovbrug, anlægsgartneri, slagterier, mejerier og lignende) i Danmark i perioden siden 1964. Rapporten indgår i en serie af tilsvarende rapporter for i alt ni branchearbejdsmiljøråd (BAR).

Formålet er især at give et overblik over kræftmønstret blandt ansatte indenfor området i Danmark, herunder om udviklingstendenser og uudforskede problemstillinger. Resultaterne er således tænkt som en del af et redskab til at prioritere indsatsen mod arbejdsbetinget kræft.

Download rapporten her

Projekt "Kemi på idealmejeriet"
 

Med baggrund i mange kemiulykker i mejeriindustrien har MIA nedsat en arbejdsgruppe af virksomhedsrepræsentanter, der har til opgave at kvalificere kravene til den arbejdsmiljørådgiver, der skal have opgaven at udvikle slides omkring kemikalier på mejerierne, opbevaring, håndteringer, værnemidler, reparation og vedligehold, ventilation, mærkning og emballering, sikkerhedsdatablade, instruktion og tilsyn samt affald og bortskaffelse.


Opgaven blev herefter sendt i udbud, og her vandt Alectia People opgaven. Arbejdet er nu tilendebragt og har udkrystalliseret sig i et slideshow og en plakat, der viser eksempler på håndtering af kemi på idealmejeriet.

Det er tanken, at slideshowet kan anvendes i arbejdsmiljøorganisationen og i MIA´s arbejdsmiljøuddannelser. Opmærksomheden henledes på, at pdf-udgaven af slideshowet gør det muligt at springe direkte til det fokusområde, man ønsker ved et klik på linkéne.

Se slideshow her

Se plakat her.