Nyhedsbrev 64 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

22. august 2016

     

Indretning, anbringelse og kontrol af gylleanlæg

Gylletanke med kapacitet på 100 m3 og derover, skal kontrolleres mindst hvert 10. år – og for visse beholdere, som er beliggende nær åer og vandløb, hvert 5. år. Kontrollen skal sikre, at flydende husdyrgødning og ensilagesaft opbevares i velholdte beholdere, som lever op til de krav om styrke og tæthed, som fremgår af den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse.

Læs mere i BAR Jord til Bords vejledning ”Sikkerhed ved arbejde med gylle” og bekendtgørelsen nr. 1322 af 14. december 2012.

 
   

Syn af sprøjteudstyr til udbringning af pesticider

Alle sprøjter til udbringning af pesticider skal som hovedregel være synet inden 26. november 2016. Sprøjter, der ikke er synet inden denne dato, må herefter ikke anvendes. Dog er nye sprøjter undtaget for denne regel, idet nye sprøjter, der er købt efter 31. december 2013, skal synes første gang senest når de er 5 år gamle.

Læs mere i bekendtgørelse om syn af sprøjteudstyr 908 af 24. juni 2016 eller i Miljøstyrelsens nye vejledning om syn af sprøjter – marksprøjter, tågesprøjter og væksthussprøjter.

 
     

Vejledning til vaskepladsbekendtgørelsen

Miljøstyrelsen har opdateret vaskepladsbekendtgørelsen. Vaskepladsbekendtgørelsen fastsætter krav til sprøjteudstyret, samt hvor og hvordan påfyldning og vask af sprøjteudstyr må finde sted.

Miljøstyrelsen har – ud fra de erfaringer man har høstet fra tilsyn med virksomheder – opdateret Vejledningen til vaskepladsbekendtgørelsen, som giver anvisning på, hvordan reglerne i bekendtgørelsen bedst efterleves ved erhvervsmæssig brug af sprøjtemidler.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.

 
     

Flest mænd i 3F-brancher dør på jobbet

Det er især mænd inden for landbrug, industri, transport og bygge-anlæg, der dør i en arbejdsulykke, viser Fagbladet 3F’s database med over 464 arbejdsrelaterede dødsulykker fra 2004 til og med 2015.

* Landbrug og fødevarer (inkl. fiskeri og skovbrug): 125 ulykker (27,8 %)
* Industri: 92 ulykker (20,4 %)
* Bygge og anlæg: 85 ulykker (18,9 %)
* Transport: 71 ulykker (15,8 %)

Læs hele artiklen her.

 
     
     

 
Husk at evaluere vores materialer!
     

Vi vil meget gerne have din mening om det materiale, du har læst.

Evaluering: www.svarbarjordtilbord.dk

Besøg vores hjemmeside www.barjordtilbord.dk for mere information

Materialet på hjemmesiden opdateres løbende.