Nyhedsbrev 7 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

25. 10 2010

     

Beskyttelse mod MRSA  

 (Methicillin-resistente Staphylococcus aureus)
 

MRSA er en bakterie (stafylokok), der kan smitte fra dyr til menneske og som er modstandsdygtig (resistent) over for behandling med almindelige antibiotika. Arbejdstilsynet anbefaler, at man på virksomheder, der har en svinebesætning smittet med MRSA, følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer til forebyggelse af MRSA smitte fra dyr til mennesker.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens temaside om MRSA i svinebesætninger.
Sundhedsstyrelsen: Information til læger og husstande, 2009.
Sundhedsstyrelsens vejledning ”Forebyggelse af spredning af MRSA”, 2006.

 

 

     

Skadelige bakterier og svampesporer i gartnerier
 

Medarbejderne i danske grønsagsgartnerier udsættes for høje koncentrationer af organisk støv i arbejdsmiljøet. Organisk støv indeholder bl.a. svampesporer og er kendt for at kunne give luftvejs- og allergiproblemer.

Et nyt treårigt forskningsprojekt skal identificere arbejdsopgaver med høj eksponering og teste metoder til at mindske eksponeringen.
Projektet gennemføres i samarbejde med Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Projektet forventes afsluttet i 2013.
 

Læs mere om projektet på: GLS-A og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

 

 

     

Nye regler for organisering af arbejdsmiljø i virksomhederne
 

Fra sikkerhed til arbejdsmiljø. Sikkerhedsrepræsentanter bliver til arbejdsmiljørepræsentanter og sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation m.v.
 

Noget nyt er, at der indføres en årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet på alle niveauer, altså også på virksomheder med under 10 ansatte, hvor der ikke skal vælges arbejdsmiljørepræsentant.

I virksomheder med 1-9 ansatte skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed ske ved løbende direkte kontakt og dialog mellem arbejdsgiveren, de ansatte og eventuelle arbejdsledere.

I virksomheder med 10-34 ansatte skal samarbejdet organiseres i en arbejdsmiljøorganisation bestående af 1 eller flere arbejdsledere og 1 eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter med arbejdsgiveren, eller en repræsentant for denne, som formand. Arbejdsmiljøorganisationen varetager både de daglige (opperationelle) og de overordnede (strategiske) opgaver.

I virksomheder med 35 eller flere ansatte skal samarbejdet organiseres således, at der oprettes en arbejdsmiljøorganisation med to niveauer:
1) En eller flere arbejdsmiljøgrupper varetager de daglige opgaver. En gruppe består af 1 udpeget arbejdsleder og 1 valgt arbejdsmiljørepræsentant.
2) Et eller flere arbejdsmiljøudvalg varetager de overordnede opgaver. Et arbejdsmiljøudvalg består af arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra en eller flere arbejdsmiljøgrupper med arbejdsgiveren eller dennes repræsentant som formand.

Arbejdsmiljøuddannelsen gennemføres på 3 dage. Derudover skal arbejdsgiveren tilbyde dem, som har gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøuddannelse svarende til 2 dages varighed i deres første funktionsår samt uddannelse svarende til 1½ dags varighed i hvert af de efterfølgende funktionsår.

Bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 om samarbejde og sikkerhed trådte i kraft søndag den 17. oktober 2010.

 

 

 

Husk at evaluere vores materialer!
Vi vil meget gerne have din mening om det materiale du har læst.
Link: http://www.svarbarjordtilbord.dk/