Nyhedsbrev 20 - Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg

 

25. juni 2012

         
 
MIA-sekretariatet flytter adresse pr. 1. juli 2012
 
Som bekendt indtræder Mejeribrugets Arbejdsgiverforening i DI pr. 1. juli 2012. Det indebærer samtidig, at MIA-sekretariatet også flytter adresse.
 
Nye kontaktoplysninger:
Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg, DI, 1787 København V.
 
 
Sekretær: Chefkonsulent Torben Rentzius Jans. E-mail: jans@di.dk.
Tlf. direkte: 3377 3524. Mobil: 4060 4638.
 
     
         
 
Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2012
Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg (MIA) har hermed fornøjelsen at udsende invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2012
Den ideelle hverdag
Torsdag den 29. november 2012 kl. 08.30 – 16.30 på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding.
Formålet med konferencen er at sætte fokus på:
 • Balancen mellem arbejdsliv og privat-/fritidsliv og hvordan betingelser for tid og mening forandres, udfordres, fortrænges og muliggøres i det moderne arbejdsliv
 • I dag er der mange ting, som spiller ind på den enkelte medarbejders sundhed og trivsel. Her er et godt arbejdsliv en afgørende positiv faktor for den enkeltes sundhed og livskvalitet
 • De livsstilsfaktorer, der påvirker, hvordan vi går og har det, og hvor grænsen går for at integrere sundhedsfremme på arbejdspladsen
 • At arbejdsmiljøet er dynamisk og tager afsæt i den foranderlige virkelighed omkring os, og den betydning som kommunikationen har og bevidstheden om, hvordan man kommunikerer med hinanden.
Undervejs vil der blive leveret indlæg fra såvel interne som eksterne oplægsholdere om nytænkning i arbejdsmiljøet, intelligent motion, erfaringer med håndtering af rygning på arbejdspladsen, bud på hvor grænsen går for at integrere sundhedsfremme, hvad fysisk arbejde betyder for helbredet, livsstilsfaktorernes betydning m.v.  
Det skal også fremhæves, at kåring af Årets Arbejdsmiljørepræsentant – 2012 finder sted under konferencen.
Dagen sluttes af med et indlæg af læge dr. med, hjerneforsker, foredragsholder m.v. Peter Lund Madsen, der med udgangspunkt i dagens tema giver inspiration og viden om, hvorfor vi gør, som vi gør, og hvordan vi kommer videre herfra i vores arbejdsliv og privat-/fritidsliv.
Invitationen retter sig mod direktører, mejerichefer, ledelse, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter i mejeriindustrien.
Programmet kan læses her.
Konferencen finansieres af MIA-midler fra Arbejdsmiljørådet, og deltagergebyret på 750 kr. dækker forplejning.
Tilmelding kan foretages ved at udfylde tilmeldingsblanketten her. Husk at opgive titel, deltagernavne og driftsenhed. Hurtig tilmelding tilrådes. Sidste frist for tilmelding er den 16. november 2012.
   

 

 
Kandider til prisen som Årets Arbejdsmiljørepræsentant – 2012
Som tidligere omtalt så indfører MIA en årlig konkurrence om prisen som Årets Arbejdsmiljørepræsentant.
Formålet er at give et skulderklap til en arbejdsmiljørepræsentant, der har udvist en påskønnelsesværdig arbejdsmiljøindsats og demonstreret at være ildsjæl og rollemodel på arbejdsmiljøområdet. Konkurrencen henvender sig til samtlige arbejdsmiljørepræsentanter inden for mejeribrugets virksomheder og driftsenheder, der vil dele og inspirere indvundne erfaringer med andre, og som i deres midte vil pege på en arbejdsmiljørepræsentant, der i løbet af året, i særlig grad, har bidraget med energi, viljelyst og entusiasme til at sætte aktiviteter i gang med fokus på styrkelse af samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og som i sit daglige virke tillige har demonstreret at være sig sit ansvar bevidst i forhold til arbejdsmiljøet.
Læs mere her om kriterierne for at kandidere.
Tilmeldingsfristen udløber den 15. august 2012, og vinderen kåres på Mejeri-industriens Arbejdsmiljøkonference den 29. november 2012.
     
         
 
Projekt: Vedligehold & el-ulykker
Som omtalt i tidligere nyhedsbrev nedsatte MIA en arbejdsgruppe, der fik til opgave at afdække, hvad der skal gøres for at undgå el-ulykker, og hvad der skal haves fokus på i forhold til maskinsikkerhed og vedligehold m.v.

Målgrupperne er:

 • ledelsen på mejeribrugets virksomheder og driftsenheder,
 • teknikere med el-faglig uddannelse,
 • andre teknikere uden el-faglig kompetence, men særligt instrueret i forhold til at løse specifikke problemer på det el-faglige område,
 • produktionsmedarbejdere, der er særligt instrueret i forhold til at løse specifikke problemer på det el-faglige område,
 • produktionsmedarbejdere i almindelighed, der ikke er særligt instrueret,
 • chauffører, der ikke er særligt instrueret.
Efter gennemførelse af en udbudsrunde har Alectia vundet opgaven. Arbejdet går nu i gang med udvikling af en række værktøjer, der vil kunne anvendes i det daglige arbejde i AMO, ved introduktion af nye medarbejdere i undervisningssituationer, herunder på den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse m.v.
Resultaterne vil blive præsenteret på arbejdsmiljøkonferencen den 29. november 2012.
     
         
 
Lovgivningskravet om tilbud om supplerende arbejdsmiljøuddannelse
Opmærksomheden henledes på, at arbejdsgiveren foruden den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse skal tilbyde supplerende uddannelse til medlemmerne af Arbejdsmiljøorganisationen (AMO).
Det eneste krav til uddannelsen er, at denne skal være relevant i forhold til de opgaver og funktioner, som medlemmerne af AMO har og således tage udgangspunkt i driftsstedernes behov.
Inden for det første år skal nyvalgte og nyudpegede medlemmer af AMO, som har gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, tilbydes to dages supplerende uddannelse.
Hvert af de efterfølgende funktionsår skal alle medlemmerne af AMO, dvs. såvel dem med den nye som den gamle arbejdsmiljøuddannelse, tilbydes 1 ½ dages supplerende uddannelse.
De supplerende uddannelser er et tilbud til den ansatte – ikke en pligt. Tilbuddet bortfalder derfor, hvis den ansatte takker nej til det.
     
         
 
Udbud af tema-dage som supplerende arbejdsmiljøuddannelse
Opmærksomheden henledes på tilmelding til efterårets tema-dage i henholdsvis:
 • Konflikthåndtering for arbejdsmiljøorganisationen
 • Arbejdet med psykisk arbejdsmiljø
 • Kommunikation og formidling af arbejdsmiljøarbejdet
 • Forebyggelse og nedbringelse af ergonomiske belastninger i mejeriindustrien.
Klik her for nærmere information og tilmelding.
Nogle driftssteder ønsker at få sin egen tema-dag, andre ønsker at dele tema-dagen med kolleger. Begge muligheder står åbne.
     
         
 
Den årlige arbejdsmiljødrøftelse
Opmærksomheden henledes på lovens krav om afholdelse af en årlig arbejds-miljødrøftelse. Her fastlægges bl.a. indhold og form for det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø, ligesom det er arbejdsgiverens ansvar, at drøftelserne bliver tilrettelagt og finder sted, og at der samarbejdes herom og tilstræbes opnået enighed.
For yderligere information: Se AT´s hjemmeside her samt MIA’s folder om Fremtidens arbejdsmiljøorganisation. Se folder her
   

 

  ArbejdsmiljøPrisen 2012

Hvert år bliver et stort antal danskere ramt af helbredsproblemer og skader på grund af deres job, og nogle arbejdsmiljøforskere mener, at op mod en 1/3 af det samlede sygefravær i Danmark skyldes dårligt arbejdsmiljø. Det er, trods fremskridt på nogle områder, stadig et problem, som har store konsekvenser for samfundet og den enkelte medarbejder.
Arbejdsmiljørådet har uddelt ArbejdsmiljøPrisen siden 2006. ArbejdsmiljøPrisen skal være med til at fremhæve gode og alternative løsninger på problemer med arbejdsmiljøet - og vise anderkendelse over for de virksomheder, som har gjort et bemærkelsesværdigt arbejdsmiljøarbejde.
Alle arbejdspladser kan indstilles til ArbejdsmiljøPrisen.
Der uddeles priser inden for kategorierne:
 • Arbejdsulykker
 • Muskel-skeletpåvirkninger
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Arbejdsmiljø som strategisk element.
Læs nærmere herom her