Nyhedsbrev 49 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

27. april 2015

     

Handlingsplan for husdyr-MRSA

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har i forlængelse af den nedsatte MRSA-ekspertgruppes anbefalinger udarbejdet en handlingsplan for husdyr-MRSA.

Handlingsplanen lægger op til en langsigtet bekæmpelsesstrategi, med f.eks.:

- Reduktion af antibiotikaforbrug til svin med 15 pct. fra 2015 til 2018.

- Hygiejnetiltag for alle der arbejder i svinestalde.

- Styrket forskning i smitteveje for husdyr-MRSA.

Bekæmpelsesstrategien vil blive understøttet af rullende handlingsplaner med 4-årige forløb, der opsætter målsætninger og milepæle for indsatsen.

Læs mere om MRSA på Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bords hjemmeside.

 

     

Ny At-Vejledning om reflekstøj

Arbejdstilsynet har udarbejdet en ny vejledning 2.10.2 om reflekstøj.

Vejledningen handler om arbejdsgiverens pligt til at stille korrekt reflekstøj til rådighed for ansatte, der udfører arbejde i trafikkerede områder.

Formålet med at bruge reflekstøj er, at beskytte den ansatte mod påkørsel ved at synliggøre vedkommende på lang afstand. Dog erstatter reflekstøj ikke øvrige foranstaltninger som hastighedssænkende foranstaltninger, afspærring etc.

Se Arbejdstilsynets vejledning her.

 
     

Nye regler om mærkning af kemiske blandinger

Fra 1. juni 2015 skal alle virksomheder være opmærksomme på, at arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) skal opdateres således, at faresymbolerne er erstattet af de nye piktogrammer - afhængig af den konkrete fare.

Siden 2010 har rene stoffer skullet klassificeres efter regler, hvor faresymboler blev erstattet med nye i.h.t. CLP forordningen nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger. Fra 1. juni 2015 gælder disse regler også for blandinger.

Læs om de nye regler på Miljøstyrelsens hjemmeside eller se oversigt over nye faresymboler på Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bords hjemmeside.

 
     

 
Husk at evaluere vores materialer!
     

Vi vil meget gerne have din mening om det materiale, du har læst.

Evaluering: www.svarbarjordtilbord.dk

Besøg vores hjemmeside www.barjordtilbord.dk for mere information