Nyhedsbrev 1

 

December 2009

      

 

 

 

December 2009
210 - trj/mp
 
NYHEDSBREV
 
 
Til samtlige mejeriledere og sikkerhedsledere
 
  
MIA har ajourført sin hjemmeside: www.barjordtilbord.dk på en række områder og benytter derfor lejligheden til at gøre opmærksom herpå ved dette nyhedsbrev.
 
MIA er i gang med at undersøge de praktiske muligheder for at få nyheder fra MIA lagt ind på hjemmesiden.
 
Indtil videre sker videnspredning via udsendelse af nyhedsbreve som dette.
 
Der skal opfordres til, at dette nyhedsbrev videresendes til sikkerhedsorganisationen og opsættes på relevante info-tavler.
 
Faktaark
MIA har, for at understøtte sikkerhedsorganisationernes forebyggende arbejdsmiljøarbejde, udarbejdet en række faktaark om arbejdsmiljø.
 
Formålet er, at faktaarkene skal give mejeriernes sikkerhedsorganisationer mulighed for et hurtigt overblik over de væsentligste arbejdsmiljøproblemer, der kan forefindes i mejeriindustrien, og indeholder emner inden for ergonomiske forhold, psykiske forhold, ulykker, fysiske forhold, kemiske forhold mv.
 
Arbejdstilsynets krav er beskrevet, og der gives gode råd om, hvad man kan gøre.
 
Se faktaarkene på MIA´s hjemmeside: www.barjordtilbord.dk under branchevejledninger. Hent i øvrigt inspiration til arbejdsmiljøarbejdet i øvrigt på hjemmesidens branchevejledninger, udgivelser, værktøjer etc.
 
Branchekonference 2010
MIA inviterer under overskriften ”Fremtidens arbejdsmiljøorganisering” direktører, ledelse og sikkerhedsorganisationer i mejeriindustrien til branchekonference
 
torsdag den 9. september 2010.
 

Nærmere information herom vil ske løbende på hjemmesiden og andre relevante medier. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

 
Nye projekter
Projekt ”Arbejdsmiljønetværk for mindre mejerier”
22 mindre mejerier har i Projekt ”Arbejdsmiljønetværk for mindre mejerier” modtaget besøg i 1. halvår 2009 af Arbejdsmiljørådgiver ALECTIA, hvor en screening af tunge løft blev gennemført, gode løsninger fotograferet, vejledning givet og erfaringer udvekslet. 
 
I forbindelse med besøgene blev gode ideer og løsningsforslag viderebragt af ALECTIA mellem mejerierne – et forhold, som normalt ikke er muligt grundet tavshedspligt. Hvert besøg blev afsluttet med et opsamlingsnotat med billeder, som efterfølgende blev rundsendt til de øvrige mejerier i netværket.
 
Det mundede ud i et idekatalog med 34 udvalgte gode løsninger, som via billeder og korte beskrivelser informerer om, hvordan de ergonomiske belastninger er nedsat i forhold til traditionelle måder at udføre opgaven på.
 
Samtidig blev der udpeget 7 ergonomiske udfordringer, som vurderes at medføre de største fysiske belastninger på medarbejderne, og med løsningsprincipper herfor, der tager udgangspunkt i gældende lovkrav og ergonomiske anbefalinger. Desuden er anført udviklingsforslag til tekniske tilgange, som kan nedsætte de fysiske belastninger uden at helautomatisere arbejdsprocessen.
 
Projektet afrapporteres til Arbejdstilsynet marts 2010 og lægges i forbindelse hermed ind på MIA´s hjemmeside under ”Udgivelser”.
 
Projekt ”Udvikling af tekniske hjælpemidler til mindre mejerier”
Forebyggelsesfonden har i november 2009 bevilget støtte til projekt ”Udvikling af tekniske hjælpemidler til mindre mejerier”. Formålet er at forebygge nedslidende rutiner og arbejdsgange og udvikle ny teknologi, der understøtter forebyggelse og fastholdelse. Produktionsmetoderne foregår oftest under håndværksmæssige forhold, og arbejdet er udpræget manuelt med mange tunge løft og ensidige bevægelser. Automatiseringer er ofte ikke brugbare løsninger på de ergonomiske problemer, hverken økonomisk eller håndværksmæssigt. Projektet er målrettet de kortuddannede, som er den medarbejdergruppe, som primært varetager de ergonomisk mest belastede arbejdsfunktioner på de mindre mejerier. I alt 22 mejerier indgår i projektet.
 
Samarbejdet mellem 22 mindre mejerier i det førnævnte BAR-projekt: ”Arbejdsmiljønetværk for mindre mejerier” har således båret frugt, og i det nye projekt kan man nu fortsætte indsatsen med nedbringelse af Tunge løft.
 
 
Med venlig hilsen
På vegne af
Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg
Torben Rentzius Jans