Læs en web-version
BAU Jord Til Bord

22. marts 2024

Nyhedsbrev 2/2024 fra Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg

Temaer i dette nyhedsbrev er:

 • Natarbejde – nye anbefalinger, OK-aftaler samt værktøjer
 • Forskningsbaserede anbefalinger om tilrettelæggelse af natarbejde – Faktaark 
 • Arbejdstilsynet – Om natarbejde 
 • Information og gode råd om natarbejde 
 • FAQ om nye regler og rammer for natarbejde (Industriens område)
 • Deltag i forskningsprojekt om natarbejde

Natarbejde – nye anbefalinger, OK-aftaler samt værktøjer

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har på baggrund af forskning lavet nogle anbefalinger for, hvordan natarbejde bør udføres.
Anbefalingerne er gældende, hvis jeres medarbejdere arbejder på en overenskomst, hvor anbefalingerne er blevet implementeret.
 
I forbindelse med overenskomstfornyelsen 2023 Ved OK blev parterne enige om at implementere Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø´s (NFA) anbefalinger om natarbejde i de respektive overenskomster. 
 
I denne forbindelse blev der udarbejdet protokollater på alle overenskomster indgået i mejeribranchen. Protokollaterne er træder i kraft den 1. marts 2024. 
 

NFA’s anbefalinger om natarbejde er:

· Højst tre nattevagter i træk
· Højst 9 timer ad gangen
· Mindst 11 timer mellem to vagter
· *Gravide normalt arbejder maksimalt 1 nattevagt om ugen for at mindske risikoen for spontan abort og andre graviditetskomplikationer. 
 
*(Træder først i kraft den 1. august 2024 på Industriens område.
Dette gælder også for Mejeriindustriens overenskomster).
 
Arbejdstiden skal drøftes på virksomheden og I skal i samarbejde med medarbejderne, evt. i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen drøfte, om arbejdet på virksomheden lever op til NFA’s anbefalinger.
Nedenstående træder i kraft pr. 1. marts 2024
 

Drøftelse om natarbejde 

De lokale parter skal, eventuelt i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen, drøfte, om man lever op til NFA’s anbefalinger i de områder af virksomheden, hvor der udføres natarbejde.
Hvis I skal indføre natarbejde, skal I ved iværksættelse af natarbejdet vurdere sammen med medarbejderne, evt. i samarbejde med arbejdsmiljøudvalget, om I følger anbefalingerne for natarbejde.
 
Hvis I allerede har natarbejde, skal I en gang årligt sammen med medarbejderne og evt. i samarbejde med arbejdsmiljøudvalget vurdere, om I følger anbefalingerne for natarbejde.
Hvis der er valgt en tillidsrepræsentant for området, skal vurderingen ske i samarbejde med tillidsrepræsentanten.
 

Drøftelsen skal:

 1. gennemføres ved iværksættelse af natarbejde og derefter løbende en gang om året
 2. dokumenteres ved notat eller referat der sikrer at drøftelsen har indeholdt en gennemgang af anbefalingerne 
 
Eksempel på skema til dokumentation, se mere her: Viden og værktøjer 
 

NFA´s anbefalinger følges

Hvis de lokale parter, eventuelt i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen, vurderer, at NFA’s anbefalinger følges, anvendes almindelige regler i overenskomsten uændret, herunder reglerne om helbredskontrol.
 

NFA’s anbefalinger følges ikke

Hvis de lokale parter, eventuelt i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen, vurderer, at NFA’s anbefalinger ikke følges, sættes følgende særlige aktiviteter i værk for medarbejdere, hvis normale arbejdstid om natten ikke er tilrettelagt i overensstemmelse med NFA’s anbefalinger: 
 

Virksomheden skal tilbyde årlig helbredskontrol til natarbejderne

 1. Det er obligatorisk for natarbejderen at gennemføre helbredskontrollen hvert andet år
 2. For de natarbejdere, der er fyldt 50 år, anvendes en udvidet helbredskontrol. Den  sundhedsfaglige, der foretager helbredskontrollen, skal benytte en udvidet helbredskontrol

Se mere om udvidet helbredskontrol her: Rammerne er nu klar for udvidet helbredskontrol for visse natarbejdere, der er fyldt 50 år - DI (danskindustri.dk)

Gennemførelse af en årlig særlig APV rettet mod natarbejde

Gennemførelse af en årlig særlig APV rettet mod natarbejde (Risikovurdering af Natarbejde - APV). Her er metodefrihed men APV´en skal som minimum omkring elementerne (hvad skal tjekkes) i den (partsgodkendte), APV-tjekliste til natarbejde udarbejdet af Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Industrien (BFA-I).
Den kan findes her: Særlig APV om natarbejde

Gravide normalt arbejder maksimalt 1 nattevagt om ugen 

Udsættelse af ikrafttræden af regler om gravides natarbejde til den 1. august 2024. 
 
Ved de seneste overenskomstforhandlinger indførtes der nye regler om gravides natarbejde. Reglerne findes i overenskomstens bilag 14, stk. 9.
 
Der var samtidig aftalt en ikrafttræden af reglerne den 1. marts 2024 (udsat til 1. august 2024).
Ikrafttræden af reglerne var dog under forudsætning af ændring af bl.a. reglerne om dagpengerefusion (Barselslovens §6, stk. 2, nr. 2) samt at Arbejdstilsynet har indarbejdet NFA's anbefalinger i Bekendtgørelse om arbejdets udførelse §8, jf. bilag 2. Folketinget har dog endnu ikke ændret disse regler.
 
Overenskomstparterne har derfor besluttet at udsætte ikrafttræden af reglerne til den 1. august 2024.
På dette tidspunkt forventes refusionsreglerne at være ændret. Fra denne dato vil der derfor gælde følgende:
 • Når virksomheden får kendskab til en medarbejders graviditet, skal virksomheden hurtigst muligt, og senest to uger efter en uges udgang omlægge medarbejderens arbejdstid, så den gravide højst arbejder en nattevagt om ugen. 
 • Hvis det ikke er muligt at omlægge arbejdstiden, har medarbejderen ret til fravær for nattevagter ud over en nattevagt og ugen.

Forskningsbaserede anbefalinger om tilrettelæggelse af natarbejde – Faktaark

Se mere om baggrunden for NFA´s anbefalinger om natarbejde på dette faktaark.

Faktaark 72

Arbejdstilsynet – Om natarbejde

Kender du til konsekvenserne ved natarbejde? 

Natarbejde er et vilkår i flere brancher, men natarbejde påvirker ikke kun døgnrytmen og søvnen negativt, men hænger også sammen med øget risiko for ulykker, visse kræftformer og abort.

Har du natarbejde, eller har du ansatte, der arbejder om natten, så er det vigtigt at kende til både lovgivningen og anbefalingerne på området.

Bliv klogere på natarbejde samt lovgivningen og anbefalinger se mere på Arbejdstilsynets hjemmeside

AT om natarbejde

Information og gode råd om natarbejde

BFA Industri har samlet information, regler og gode råd om natarbejde.

Find nyttig viden til arbejdsgivere og medarbejdere.

Denne side indeholder materialer, der beskæftiger sig med natarbejde i industrien. 

BFA-I om natarbejde

FAQ om nye regler og rammer for natarbejde

(fra industriens område)

Få svar på, hvad de nye regler og rammer for natarbejde betyder for jeres medarbejdere dækket af overenskomst.

Se FAQ her

Deltag i forskningsprojekt

Selvom der allerede er god viden om natarbejde og skiftende arbejdstider, er der altid plads til at blive klogere på konsekvenserne ved skiftende arbejdstider og natarbejde, og hvordan arbejdstiden bedst kan tilrettelægges.

Derfor undersøger det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i et forskningsprojekt sammenhængen mellem tilrettelæggelsen af arbejdstid og helbred.

Vil du læse mere om forskningen og eventuelt være med i forskningsprojektet, så læs mere om "Projekt 1001 nat" her på det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside. 

Projekt 1001 nat

www.baujordtilbord.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.