Nyhedsbrev 8 - Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg

 

03. 12 2010

         
 
 
 

Arla Foods Gul ost mejerierne har vundet ArbejdsmiljøPrisen 2010 inden for kategorien "Arbejdsulykker"

Arla Foods Gul Ost mejerierne, der består af i alt 10 mejerier i både Danmark og Sverige (ca. 2100 medarbejdere) havde en høj ulykkesfrekvens og mange ulykker. Den situation ønskede man at ændre på, da man ikke fandt det acceptabelt for en ansvarlig virksomhed, at medarbejderne kommer til skade på arbejdspladsen.

Gul ost satte derfor et projekt i gang, hvis formål var ændret holdning og adfærd i relation til egen og andres sikkerhed blandt ledere og medarbejdere, så usikker adfærd undgås og risiko for ulykker minimeres.

Det målbare succeskriterie var en reduktion af ulykkesfrekvensen fra 34 i 2008 til 14 i 2010. Opfyldelse af dette ambitiøse mål skulle ske gennem et omfattende arbejde med at ændre holdninger og adfærd i forhold til egen og andres sikkerhed.

Beslutningen om at arbejde strategisk med holdningsændringer og kompetenceopbygning blev truffet i Miljøstrategisk Forum, der består af produktionsdirektøren samt den daglige sikkerhedsleder og en medarbejderrepræsentant fra alle 10 mejerier.

Kompetenceopbygningen er blevet gennemført for alle medarbejdere, startende med uddannelse af ledergruppen samt en stor gruppe af observatører. Her har observatørernes opgave bl.a. været at understøtte og fastholde kulturforandringen gennem dialog og feedback om sikker og usikker adfærd blandt ledere og medarbejdere. Og en meget stor del af indsatsen har bygget på erfaringsudveksling mellem mejerierne – og ikke mindst på erfaringer fra de svenske mejerier, hvor ulykkesfrekvensen har været markant lavere end på de danske. For at sikre erfaringsudveksling afholdes jævnligt møde i et implementeringsteam, som består af lokale projektledere fra mejerierne, en central arbejdsmiljøafdeling samt HR-ansvarlige i både Danmark og Sverige.

Ud over det generelle kompetenceløft blandt alle medarbejdere er et af de væsentligste resultater et fald i ulykkesfrekvensen til 21 i 2009. Man er dermed så godt på vej til at opfylde de ambitiøse mål.

Arbejdsmiljørådets formand Leo Bjørnskov begrundede på Dommerkomiteens vegne arbejdsmiljøprisen således:

”På Arla´s Gul ost mejerier har man fra begyndelsen sat sig et klart mål om at skabe en fælles forståelse for samt holdning og adfærd til et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Ved at drage nytte af erfaringer mejerierne imellem, er der igangsat en omfattende kompetenceopbygning blandt såvel ledelse som medarbejdere. Med den generelle kompetenceopbygning, en mere synlig ledelse samt integrationen af arbejdsmiljøarbejdet i produktionen og den daglige drift, er det lykkedes at skabe gode resultater i forholdt til arbejdsulykker og at fastholde og udvikle sikkerhedskulturen.

Dommerkomiteen har særlig hæftet sig ved den omfattende forandring af sikkerhedskulturen, integrationen af arbejdsmiljø i den øvrige drift samt den systematiske og eksemplariske erfaringsudveksling mellem mejerierne. Dette vil Dommerkomiteen gerne belønne med ArbejdsmiljøPrisen 2010 i kategorien Arbejdsulykker.”

Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg (MIA) ønsker Arla Foods Gul ost mejerierne et stort til lykke med prisen.

Her kan læses om de andre nominerede virksomheder og andre vindere i øvrige kategorier – www.amr.dk

Se billedet i fuld størrelse i forbindelse med tildeling af prisen ved at klikke på det lille foto til højre.