Branchevejledning

MRSA - svin og mink

Husdyr-MRSA i svinebesætninger

MRSA 398 er en resistent stafylokok bakterie, der findes i nogle svinebesætninger, og som kan smitte fra dyr til mennesker. Derfor skal der tages forholdsregler for at minimere risikoen for at bringe smitte fra stald til husstand.

Vejledningen er gratis og kan downloades eller bestilles pr. mail: jordbruget@baujordtilbord.dk  eller baujordtilbord@3f.dk

Vejledningen om MRSA på dansk. Revideret november 2016.

Vejledningen om MRSA på engelsk. Revideret november 2016.

Vejledningen om MRSA på russisk. Revideret november 2016.

Vejledningen om MRSA på litauisk

Vejledningen om MRSA på polsk

Vejledningen om MRSA på rumænsk

Lad MRSA blive i stalden

Hjælp med at mindske risikoen for at sprede husdyr-MRSA ved at følge nedenstående retningslinjer.       

Se hvordan du bedst undgår at bringe husdyr-MRSA ud af stalden med faktaarket "Vask, tør og sprit hænderne"

Se hvordan du bedst undgår at bringe husdyr-MRSA ud af stalden med faktaarket "Gå i bad før du går hjem"

Se hvordan du bedst undgår at bringe husdyr-MRSA med hjem i folderen "Lad MRSA blive i stalden".

Besøgende i MRSA-smittede svinebesætninger bliver meget ofte forurenet af MRSA i næsen

Forureningen ophører typisk inden for få timer til nogle få dage. Det viser resultater fra en undersøgelse af risikoen for at blive "Forurenet" med MRSA efter en times besøg i en svinestald.

Læs mere på Videncenter for Arbejdsmiljø

MRSA forurenet arbejdstøj

Det er arbejdsgiveren, som er ansvarlig for vask af arbejdstøj, som kan være forurenet af MRSA. Læs mere i bekendtgørelse nr. 1706 af 15. december 2010 om brug af personlige værnemidler.


Handlingsplan for husdyr-MRSA

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har i forlængelse af den nedsatte MRSA-ekspertgruppes anbefalinger udarbejdet en handlingsplan for husdyr-MRSA. Se hele Handlingsplanen her.

Sundhedsstyrelsens Vejledning om MRSA

Det overordnede formål med Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA, 3. udgave er at fastholde en lav forekomst af sygdom forårsaget af den resistente stafylokokbakterie MRSA.

Vejledningen fokuserer på sundhedsvæsenets indsats i forhold til at begrænse sygdom og spredning af MRSA på hospitaler, på plejehjem og andre steder, hvor syge og svækkede personer opholder sig. Det skyldes, at personer, der i forvejen er syge eller svækkede, er i størst risiko for at få alvorlig sygdom forårsaget af MRSA.

Læs vejledningen og find yderligere materiale på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor du bl.a. finder informationsbreve om MRSA oversat til flere sprog.

Hygiejneregler for besøgende i svinestalde

Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg har i samarbejde med Statens Serum Instituts Rådgivningstjeneste for MRSA i husdyr udarbejdet faktaarket: "HYGIEJNEREGLER for besøgende i SVINESTALDE".


Biologisk arbejdspladsvurdering (APV)

Virksomheder skal være opmærksomme på, at når der er risiko for påvirkning fra mikroorganismer - herunder MRSA CC398 - skal der udarbejdes en særlig biologisk APV ud over den almindelige APV. Læs mere her.

Fornyet risikovurdering af MRSA situationen

I december 2014 udsendte Fødevarestyrelsen en rapport med en fornyet risikovurdering af MRSA situationen.

Rapporten anbefaler bl.a., at der bør indføres et obligatorisk hygiejnekursus for personer som håndterer levende svin.
Læs mere om ekspertgruppens konklusioner i rapporten. Bliv opdateret på MRSA på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Obligatorisk hygiejnekursus for personer der håndterer levende svin (husdyr-MRSA)

Den 1. januar 2018 trådte bekendtgørelse nr. 1368 om obligatorisk hygiejnekursus for personer der håndterer levende svin i kraft. Det obligatoriske hygiejnekursus er målrettet landmænd, chauffører og ansatte der håndterer levende svin. Hygiejnekurset skal gennemføres senest 3 måneder efter bekendtgørelsens ikrafttrædelse. For nyansatte skal kurset gennemføres indenfor 30 dage fra første dag i ansættelsen.

Kurset er frit tilgængeligt og kan gennemføres af alle der søger viden om, hvordan man kan hindre smittespredning af resistente bakterier i forbindelse med håndtering af grise. Du finder hygiejnekurset på hjemmesiden: ssi.dk/hygiejnekursus

På www.ssi.dk/smitteberedskab, finder du mere information og gode råd om husdyr-MRSA. Statens Serum Institut har oprettet en rådgivningstjeneste til borgere og sundhedspersoner omkring husdyr-MRSA. Rådgivningstjenesten træffes på 41714866 i hverdagene fra kl. 10-14. Du kan også skrive en mail til mrsaidyr@ssi.dk.

Husdyr-MRSA på minkfarme


Der er risiko for, at der kan være MRSA 398 i minkfoder. Herfra spredes MRSA 398 til minkene, ud i burene og evt. til overflader og luften. 

Hvis man følger anbefalingerne ”Inden du forlader farmen” i faktaarket, og altid bruger handsker ved håndtering af foder og dyr, og ved rengøring af fodersilo kan man minimere risikoen for at blive forurenet med MRSA og at man bærer MRSA 398 ud i områder uden for farmen.

Vejledningen om MRSA 398 på minkfarme er udarbejdet af Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg i samarbejde med Kopenhagen Fur. Vejledningen er beregnet til ophængning på minkfarme og kan downloades nedenfor på dansk, engelsk og russisk.

MRSA på minkfarme, dansk. Revideret november 2016.

MRSA på minkfarme, engelsk. Revideret november 2016.

MRSA på minkfarme, russisk. Revideret november 2016.

MRSA på minkfarme, litauisk

MRSA på minkfarme, polsk

MRSA på minkfarme, rumænsk