Faktaark

Sikkerhed ved gyllegasanlæg

Reparationsarbejder, som kræver nedstigning i gyllebeholdere, pumpebrønde og gyllekanaler kræver uddannet personale og at der anvendes luftforsynet åndedrætsværn.

Download